ร.ร.วิเชียรมาตุรับการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในการนี้ นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

 

    ติดต่อเรา