ร.ร.วิเชียรมาตุรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะผู้บริหาร คณะครู และนายทรงวุฒิ นาคะสิริ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมต้อนรับนายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล ประธานกรรมการและกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 ของนางสาวณัฐธิดา นนทบุษร์ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา