ร.ร.วิเชียรมาตุเปิดโครงการอบรม Smart to IoT แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับ ม.1 เรื่องการ coding ด้วยบอร์ดสมองกล “Kidbright”

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม Smart IoT ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 การ Coding เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยบอร์ดสมองกล “Kidbright” เพื่อเน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่น่าสนใจและสนุกสนาน รวมถึงการเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีต่อวิชา โดยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ในการระดมสมอง สามารถตัดสินใจร่วมกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์136 และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์541 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา