วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (13)-eb79b165
    วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (13)-eb79b165
ติดต่อเรา