วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน พร้อมด้วยลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน พร้อมด้วยลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์/ทําความสะอาด เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ตลาดสดเทศบาลตําบลทุ่งยาว หมู่ที่ ๕ ตําบลทุ่งยาว อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและ น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  • 51-6ae3d02c
    51-6ae3d02c
ติดต่อเรา