วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอาคม  โพชสาลี ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายคุณธรรม“เด็กดีศรี ท.ศ.”

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอาคม  โพชสาลี ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายคุณธรรม“เด็กดีศรี ท.ศ.”   ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๔ และ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (65)-c006e160
    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (65)-c006e160
ติดต่อเรา