วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งานสภานักเรียน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับสภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งานสภานักเรียน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับสภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นผู้อุทิศตน เสียสละ ช่วยเหลืองานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 52.วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (3)-7ee47c53
    52.วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (3)-7ee47c53
ติดต่อเรา