วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ในหลักการอิลาม มารยาทอิสลาม และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 55-2-0bc21432
    55-2-0bc21432
ติดต่อเรา