วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต “ค้นหาอาชีพที่ชอบ ทำงานในอาชีพที่ใช่”

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต “ค้นหาอาชีพที่ชอบ ทำงานในอาชีพที่ใช่” โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ และ ผศ.ว่าที่พันตรีดำรง โลหะลักษณาเดช และคณะ ในการบรรยายหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย และความเป็นชาติไทย และ เรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต “ค้นหาอาชีพที่ชอบทำงานในอาชีพที่ใช่” ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
  • ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (68)-ce5f3bd8
    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (68)-ce5f3bd8
ติดต่อเรา