วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบประกาศนียบัตรแก่ นายนทีทัศน์ เพ็งทะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขา คุณธรรมจริยธรรม

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบประกาศนียบัตรแก่ นายนทีทัศน์ เพ็งทะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขา คุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาศาสนานำสุข จังหวัดตรัง

  • 32-20248959
    32-20248959
ติดต่อเรา