วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๒ และประชุมชั้นเรียน (Classroom meeting) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 52-896596c6
    52-896596c6
ติดต่อเรา