วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพสสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และประชุมชั้นเรียน (Classroom meeting)

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพสสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และประชุมชั้นเรียน (Classroom meeting)

ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนที่มีผลการเรียน TOP TEN แต่ละระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายสมยศ ตั้งพิตรพิบูลพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่มีผลการเรียน TOP TEN ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (56)-d1e21e0e
    วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (56)-d1e21e0e
ติดต่อเรา