วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดกิจกรรมการแข่งขัน “วาดภาพประกอบบทประพันธ์”และการแข่งขันกิจกรรม “ประชันกลอนสด”

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดกิจกรรมการแข่งขัน “วาดภาพประกอบบทประพันธ์”และการแข่งขันกิจกรรม “ประชันกลอนสด” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์

  • 38) ข่าวประชาสัมพันธ์ 8-06-65  แข่งภาษาไทย วันไหว้ครู-f1f02c46
    38) ข่าวประชาสัมพันธ์ 8-06-65 แข่งภาษาไทย วันไหว้ครู-f1f02c46
ติดต่อเรา