วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ประจำปี การศึกษา 2565

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ประจำปี การศึกษา 2565 ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๘-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และแสดงผลงานนักเรียน ,กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ,กิจกรรมการแข่งขัน
เปิดพจนานุกรมไทย, กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงภาษาถิ่นใต้ และกิจกรรมการแข่งขันออกแบบหนังสือเล่มโปรดของฉัน ณ ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
  • ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (8)-e362c21a
    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (8)-e362c21a
ติดต่อเรา