วันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เรื่อง “การถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ”

วันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เรื่อง “การถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ” โดยมี นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร นำโดย นายสาคร เย่าเฉื้อง และ นางจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง มาให้ความรู้ ในการถอดบทเรียน ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 50-9073877f
    50-9073877f
ติดต่อเรา