วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สู่การเป็นจังหวัด/อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ ๒๐ ปี TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สู่การเป็นจังหวัด/อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ ๒๐ ปี TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง
ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง
  • ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (30)-265d09b6
    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (30)-265d09b6
ติดต่อเรา