วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพสสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพสสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และประชุมชั้นเรียน (Classroom meeting) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนที่มีผลการเรียน TOP TEN แต่ละระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โดยมี นายสมพล เก้าเอี้ยน ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่มีผลการเรียน TOP TEN ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
  • วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (64)-17361cc8
    วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (64)-17361cc8
ติดต่อเรา