โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะและปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องเกียรติยศ
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 13-ca66be55
    13-ca66be55
ติดต่อเรา