วันที่ 13 มีนาคม 2566 โครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎับัติการ “จัดทำแฟ้มสมผลงาน e-portfolio สู่ระบบ TCAS ” ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 และกลุ่มสนใจ จำนวน 50 คน เพื่อให้สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาผลงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (331) วิทยากรคือ นายพลวัฒน์ เกื้อขำ ครูวิทยาลัยเทคนิคสงขลา โดยมี ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

วันที่ 13 มีนาคม 2566 โครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎับัติการ “จัดทำแฟ้มสมผลงาน e-portfolio สู่ระบบ TCAS ” ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 และกลุ่มสนใจ จำนวน 50 คน เพื่อให้สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาผลงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (331) วิทยากรคือ นายพลวัฒน์ เกื้อขำ ครูวิทยาลัยเทคนิคสงขลา โดยมี ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

    ติดต่อเรา