วันที่ 13 มีนาคม 2566 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอด ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประกอบด้วย โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม โรงเรียนบ้านนาสารและโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน OBECQA ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดกล่าวต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนห้วยยอด คณะครูร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานในครั้งนี้

    ติดต่อเรา