วันที่ 14 กันยายน 2565 โครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ภายใต้หัวข้อ “รู้งี้…ซี้ Cyber” ในรูปแบบออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/5 จำนวน 201 คน ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

วันที่ 14 กันยายน 2565 โครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ภายใต้หัวข้อ “รู้งี้…ซี้ Cyber” ในรูปแบบออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/5 จำนวน 201 คน ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดล ทรปาตี นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ นายยุทธพงษ์ อุณหทวีทรัพย์ นายนพ ภูมิไธสง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน โดย ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด

    ติดต่อเรา