วันที่ 14-15 มีนาคม 2566 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำนักเรียนและครูที่ปรึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 “ค่ายเติมคุณธรรมให้ชีวิต” ณ วัดพระงาม เพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนได้กำหนด

วันที่ 14-15 มีนาคม 2566 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำนักเรียนและครูที่ปรึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 “ค่ายเติมคุณธรรมให้ชีวิต” ณ วัดพระงาม เพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนได้กำหนด

    ติดต่อเรา