วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคันธพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรม งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 และรับประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจำปี 2565 ระดับสหวิทยาเขตปลันดา ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ___________ ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคันธพิทยาคาร ที่ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายสุรัตน์ ช่วยเหมือน 2. นางสาวจินตนา ใจดี 3. นางสาวดวงจันทร์ อ่อนเกลี้ยง 4. นายดนัยศักดิ์ ทองคำ 5. นางอุเทน เรืองนะ 6. นางสาวปิยมาส เลื่อนแก้ว 7. นายณัฐดนัย รอดริน 8. นายธนุพล ช่วยพันธ์

วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคันธพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรม งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 และรับประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจำปี 2565 ระดับสหวิทยาเขตปลันดา ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ___________ ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคันธพิทยาคาร ที่ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายสุรัตน์ ช่วยเหมือน 2. นางสาวจินตนา ใจดี 3. นางสาวดวงจันทร์ อ่อนเกลี้ยง 4. นายดนัยศักดิ์ ทองคำ 5. นางอุเทน เรืองนะ 6. นางสาวปิยมาส เลื่อนแก้ว 7. นายณัฐดนัย รอดริน 8. นายธนุพล ช่วยพันธ์

วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคันธพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรม งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 และรับประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจำปี 2565 ระดับสหวิทยาเขตปลันดา ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
___________

ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคันธพิทยาคาร ที่ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสุรัตน์ ช่วยเหมือน
2. นางสาวจินตนา ใจดี
3. นางสาวดวงจันทร์ อ่อนเกลี้ยง
4. นายดนัยศักดิ์ ทองคำ
5. นางอุเทน เรืองนะ
6. นางสาวปิยมาส เลื่อนแก้ว
7. นายณัฐดนัย รอดริน
8. นายธนุพล ช่วยพันธ์

  • CB8605D9-F75B-4F6C-91AC-AEA44981032F
    CB8605D9-F75B-4F6C-91AC-AEA44981032F
ติดต่อเรา