วันที่ 17 มกราคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ห้องเรียนพันธมิตร (Pre-engineering) เตรียมวิศวะฯ เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยมี รศ.ดร.ชดาภัษท สุดศิริ ผศ.ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวสุภาภัทร์ วัชระสวัสดิ์ และ นางสาวสุมาลี สีผม นักวิชาการอุดมศึกษา มาแนะแนวและให้ข้อมูลการศึกษาต่อแก่นักเรียน

วันที่ 17 มกราคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ห้องเรียนพันธมิตร (Pre-engineering) เตรียมวิศวะฯ เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยมี รศ.ดร.ชดาภัษท สุดศิริ ผศ.ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวสุภาภัทร์ วัชระสวัสดิ์ และ นางสาวสุมาลี สีผม นักวิชาการอุดมศึกษา มาแนะแนวและให้ข้อมูลการศึกษาต่อแก่นักเรียน

    ติดต่อเรา