วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขัน ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย การแข่งขัน Science Show การพัฒนา Responsive Website กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์) การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขัน ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขัน ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย การแข่งขัน Science Show การพัฒนา Responsive Website กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์) การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขัน ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้นักเรียนแสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันระดับจังหวัดและระดับภาคต่อไป

    ติดต่อเรา