วันที่ 22 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำผู้บริหารและคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการ นางสุจิตรา ตั้งคำ ครูกลุ่มงานแนะแนว นางธมลวรรณ ฤทธิ์หมุน และ นางอรรจน์พิชญ์ ใจตรง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 22 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำผู้บริหารและคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการ นางสุจิตรา ตั้งคำ ครูกลุ่มงานแนะแนว นางธมลวรรณ ฤทธิ์หมุน และ นางอรรจน์พิชญ์ ใจตรง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 22 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำผู้บริหารและคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการ นางสุจิตรา ตั้งคำ ครูกลุ่มงานแนะแนว นางธมลวรรณ ฤทธิ์หมุน และ นางอรรจน์พิชญ์ ใจตรง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่แขกผู้ร่วมงาน ปิดท้ายด้วยการบรรเลงดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

    ติดต่อเรา