วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางอรวรรณ รัตนพันธุ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ตัวแทนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมและให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 120 คน ตามโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิ์ประโยชน์ของผู้บริโภค จังหวัดตรัง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางอรวรรณ รัตนพันธุ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ตัวแทนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมและให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 120 คน ตามโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิ์ประโยชน์ของผู้บริโภค จังหวัดตรัง ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการ โดยมี ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

    ติดต่อเรา