วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 นางสาวศิริขวัญ ดาหลาย รองผู้อำนวยการค่าย กล่าวเปิดกิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองตลอดจนเรียนรู้ วิชาลูกเสือ – เนตรนารี เพิ่มเติม เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ การปฏิบัติตน ให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 นางสาวศิริขวัญ ดาหลาย
รองผู้อำนวยการค่าย กล่าวเปิดกิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2565
โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี
มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองตลอดจนเรียนรู้
วิชาลูกเสือ – เนตรนารี เพิ่มเติม เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ การปฏิบัติตน
ให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  • วารสาร รบ 2566 (8)
    วารสาร รบ 2566 (8)
ติดต่อเรา