วันที่17 พฤศจิกายน 2565 งานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำนักเรียนยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการศึกษาค้นคว้า “จิตอาสาห้องสมุดสัมพันธ์” ณ โรงเรียนวัดสิทธิโชค ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม ทำงานเป็นทีม มีความรักความสามัคคี มีจิตสาธารณ เสียสละ ตลอดจนมีจิตอาสาสร้างความดีให้กับสังคม

วันที่17 พฤศจิกายน 2565 งานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำนักเรียนยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการศึกษาค้นคว้า “จิตอาสาห้องสมุดสัมพันธ์” ณ โรงเรียนวัดสิทธิโชค ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม ทำงานเป็นทีม มีความรักความสามัคคี มีจิตสาธารณ เสียสละ ตลอดจนมีจิตอาสาสร้างความดีให้กับสังคม

    ติดต่อเรา