วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕ โดยมี นายสมพล เก้าเอี้ยน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวรายงานตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 43.วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๕ (3)-e6312727
    43.วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๕ (3)-e6312727
ติดต่อเรา