วัน พฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ตามหลักเกณฑ์ว 9/2564 และการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะเป็นวิทยากรบรรยายการอบรม

    ติดต่อเรา