ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Google Meet)

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Google Meet) ด้านการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรน่า 2019 ให้ครูภาษาไทยในเครือข่ายฯทั้ง 28 โรงเรียน ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี มาพบปะพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจให้คุณครูภาษาไทยทุกท่าน พร้อมด้วยผู้อำนวยการ ดร. สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตรัง และประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

    ติดต่อเรา