ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) ภาคใต้ตอนบน รร.วิเชียรมาตุจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ JLPT และ PAT7.3

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศภาคใต้ตอนบน (ภาษาญี่ปุ่น) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์และการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น JLPT และการทดสอบความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3) ซึ่งมีโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กัลยาณีศรีธรรมราช ศรียาภัย สุราษฎร์ธานี เบญจมราชูทิศ สภาราชินี จังหวัดตรัง อำมาตย์พาณิชนุกูล สุราษฎร์ธานี 2 และวิเชียรมาตุ โดยมีนายธีรัช ลอมศรี ครูสอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยให้เกียรติเป็นวิทยากร

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา