ศูนย์ HCEC รร.วิเชียรมาตุ จัดทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 13 มกราคม 2565 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ Human Capital Excellence Center (HCEC) โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน โดยใช้ชุดทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ Cambridge Assessment English สนับสนุนชุดทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. โดยมี นางอัมพร สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการและคณะครูร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียน ณ ห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC อาคารเรียน 6

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

 

    ติดต่อเรา