ศูนย์ HCEC โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) โรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยนางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ให้เกียรติเป็นประธานในการดำเนินการโครงการ และนางสาวธรรมชาติ สุขมาก ผู้จัดการศูนย์ HCEC ได้ชี้แจงแนวทางการสอบกับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบผ่านระบบออนไลน์

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา