“สหวิทยาเขตวชิรมิตร” จัดอบรมกิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิตและการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานสหวิทยาเขตวชิรมิตร กล่าวรายงานการอบรมกิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิต และการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (เหล้า/บุหรี่) ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมกิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิต และการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (เหล้า/บุหรี่) นักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต โดยมีการบรรยายความรู้ พร้อมด้วยกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายในทางที่สร้างสรรค์ต่อไป

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา