อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเตรียมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของโรงเรียนคันธพิทยาคาร

       วันที่ 23-24 มีนาคม 2564 โรงเรียนคันธพิทยาคารได้ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินการเตรียมสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเตรียมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาโดยมีนายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง มาเป็นประธานในการเปิด  อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเตรียมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคาร

  • pปี3 ฉ11 พอเพียง-57b32a8d
    pปี3 ฉ11 พอเพียง-57b32a8d
ติดต่อเรา