วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัด “พิธีมอบสาส์นตราตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนที่ผ่านการอบรม โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูในจังหวัดตรัง” เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียง โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัด “พิธีมอบสาส์นตราตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนที่ผ่านการอบรม โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูในจังหวัดตรัง” เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียง โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนขยายเครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับจัดตั้งเป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียงจำนวนทั้งสิ้น 68 โรงเรียน

    ติดต่อเรา