ฺBig Cleanning ร.ร.วังวิเศษ

    วันที่ 10 มิถุนายน  2564   โรงเรียนวังวิเศษ จัดกิจกรรม Big Cleanning 
โดยบุคลากรครูทุกคน ได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนตามมาตรการป้องกันโควิด

    ติดต่อเรา