โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565  : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สู่การเป็นจังหวัด/อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 และกิจกรรม สานสัมพันธ์ 20 ปี TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ประธานพิธีเปิด นายไพบูลย์  โอมาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ติดต่อเรา