โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ปีงบประมาณ 2565  กิจกรรมที่ 2 เลือกตั้งและพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  โดยมี วิทยากร ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน และประธานสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ปีงบประมาณ 2565  กิจกรรมที่ 2 เลือกตั้งและพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพกฎ กติกา มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม เรียนรู้การทำงานร่วมกัน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และรักความเป็นไทย

ติดต่อเรา