โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 1 และ 2

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นางกิตติยา  ชิดเชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นางกชนัณท์ลภัส  สิงติ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ปีงบประมาณ 2565  กิจกรรมที่ 1 และ 2  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นคนดีตามระบอบประชาธิปไตย และการเข้าวัดพัฒนาคุณธรรมโดยใช้หลักปัญญาธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้ ก่อนเริ่มกิจกรรมฯ บุคลากรของสำนักงานฯ ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  และร่วมกิจกรรม ณ แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำการเกษตรบ้านห้วยใหญ่ และวัดบางคราม ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา