โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 4

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วย บุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ปีงบประมาณ 2565  กิจกรรมที่ 4 จิตสาธารณะ ใจอาสา เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสังคม  ทั้งนี้ ก่อนเริ่มกิจกรรมฯ บุคลากรของสำนักงานฯ ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ปีงบประมาณ 2565  กิจกรรมที่ 4 จิตสาธารณะ ใจอาสา เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสังคม  ณ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  และอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  โดยบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภัยจากเหตุวาตภัย จำนวน 2 ราย  โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสมทบเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  หลังจากนั้น ศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม รับฟังการอภิปรายเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ และระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จากวิทยากรเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และร่วมกันเก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

ติดต่อเรา