โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 3

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วย บุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ปีงบประมาณ 2565  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยกระบวนการ PLC และศึกษาแหล่งเรียนรู้การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองด้วยผลประโยชน์แบ่งปัน ณ วิสาหกิจชุมชนย่านชุมชนเก่าตันหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  ทั้งนี้ ก่อนเริ่มกิจกรรมฯ บุคลากรของสำนักงานฯ ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

ติดต่อเรา