โครงการ”โรงเรียนปลอดขยะ”(Zero Waste School)

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการ”โรงเรียนปลอดขยะ”(Zero Waste School)คณะกรรมการนักเรียนได้ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อลดขยะในโรงเรียนภายใต้วิสัยทัศน์”สะอาด สว่าง สบาย”

    ติดต่อเรา