โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ รับการประเมินความพร้อมของโรงเรียน/สถานศึกษาที่เสนอแผนบริหารจัดการและ มาตรการป้องกันโรคของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก ศปก.อำเภอปะเหลียน

ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้บริหารโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียน/สถานศึกษาที่เสนอแผนบริหารจัดการและ มาตรการป้องกันโรคของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก ศปก.อำเภอปะเหลียน ในการประเมินแผนบริหารจัดการ และมาตรการป้องกันโรค ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความพร้อมด้านอาคารสถานที่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ในการเปิดเรียน รูปแบบ On site ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 6) ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 มกราคม 2565-b7026629
    6) ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 มกราคม 2565-b7026629
ติดต่อเรา