โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ดำเนินการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานและคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคํานวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ดำเนินการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานและคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคํานวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อคัดกรองความรู้ความสามารถของนักเรียนและดําเนินการจัดห้องเรียนสําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 22) ข่าวประชาสัมพันธ์ 11-5-65-a9d5b4e6
    22) ข่าวประชาสัมพันธ์ 11-5-65-a9d5b4e6
ติดต่อเรา