โรงเรียนวังวิเศษ จัดกิจกรรมมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

     วันที่ 30 กันยายน  2564  โรงเรียนวังวิเศษ ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ให้ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564  จำนวน 2  ท่าน  ได้แก่  
  นางสาวอมราพร  เชาวนาพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ  และ
  นางสาวประนอม  จิตรักไทย    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ทั้งนี้ ได้จัดงานตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19

  • 30กยเกษียณ-5c014005
    30กยเกษียณ-5c014005
ติดต่อเรา