โรงเรียนวังวิเศษ จัดปฐมนิเทศ และสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2565

   วันที่  9  พฤษภาคม  2565   โรงเรียนว้งวิเศษ  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2565   โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐาน  เพื่อให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านอารมณ์  สังคม  และได้รู้จักกันระหว่างนักเรียนด้วยกัน 

 

  • ปฐมนิเทศ ม.1-bb8b4494
    ปฐมนิเทศ ม.1-bb8b4494
ติดต่อเรา