โรงเรียนวังวิเศษ จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการ ของปีงบประมาณ 2565

     

      วันที่ 21  ตุลาคม  2564   โรงเรียนวังวิเศษ  นำโดย ท่านผู้อำนวยการปราโมทย์    สุทธิรักษ์   

ได้จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการ เพื่อจัดสรรงบประมาณ ปี 2565   

    ติดต่อเรา